Skip Navigation LinksAna Sayfa > Tanıtım > Müdürlüğümüz

Tarım ve Orman Bakanlığı

Şanlıurfa 3. Bölge Müdürlüğü

Adıyaman Şube Müdürlüğü Kuruluşu

    

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi

  

08.08.2004/25547 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 12. MADDESİNE GÖRE; DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ ŞUNLARDIR:

·  Görev alanı dahilinde teknik, idari ve mali işlerin yürütülmesini ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

·  Bütçe ve program teklifini hazırlamak, uygulama izleme raporlarını ve gerekli cetvelleri tanzim etmek ve düzenli olarak il müdürlüğüne göndermek,

·  Görev alanı dahilinde, milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, tabiat anıtı, mesire yeri, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile Orman Genel Müdürlüğünce verilenler hariç olmak üzere orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, avlakların, av kaynaklarının ve üretme istasyonlarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, mülkiyet ile ilgili konuları takip etmek,

·   Görev alanı dahilinde ekoturizm ile ilgili alanları belirlemek, bu yerlerle ilgili ekoturizm planlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamalarını izlemek,

·   Görevi ile ilgili olarak gerçekleştirilen faaliyetler konusunda gerekli bilgi, belge ve cetvelleri hazırlamak ve talep edilen zamanda gönderilmesini sağlamak,

·   Görev alanı dahilinde; 4856 sayılı Kanun, 6831 sayılı Kanun, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 4915 sayılı Kanun ve bu Kanunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, Merkez Av Komisyon Kararı ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde iş ve işlemler ile, her türlü koruma hizmetlerini yapmak ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ön ÇED raporlarına ve halk katılım toplantılarına teknik bir elemanın katılımını sağlamak, toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; milli parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, tabiat anıtları, mesire yerleri, av-yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, örnek avlaklar, üretme istasyonları ile yerleri, orman içi su kaynakları, sulak alanlar ve hassas bölgeler ile ilgili rapor hazırlamak veya hazırlatmak,

·   Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşmeye (CITES) tabi olmayan yaban hayvanlarının ve tanınabilir her türlü parça ve türevlerinin ithali ve ihracına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olan yaban hayvanlarının tanınabilir her türlü parça ve türevlerinin ticareti ile sergilemek ve gösteri amaçlı olarak uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde ithaline izin verilen yaban hayvanlarını denetlemek ve denetlettirmek,

·   İl av komisyonu kararlarının hazırlanması ile merkez av komisyonu kararlarına ilişkin hizmetleri zamanında yapmak, il av komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,

·  Özel avlandırma izni olan yerli ve yabancı avcıların mevzuat doğrultusunda avlanmalarını sağlamak, ava katılma ve avlanan türlere ait avlanma ve trofe bedeli paylarının tahsil edilmesini ve tahsil edilen bu bedellerin Şube müdürlüğü döner sermaye işletmesine yatırılmasını sağlamak,

·   Görev alanı dahilindeki idareye ait tesislerin giriş ücretlerinin tahsil edilmesi veya ettirilmesi, büfe, kır gazinosu, satış ünitesi, kır kahvesi ve benzeri tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, izin-irtifak iş ve işlemlerini yürütmek ve bu sahaların denetimlerini yapmak,

·   Görev alanı dahilinde, uluslar arası koruma sözleşmeleri ile belirlenmiş yörelerde koruma ve kullanma esaslarına yönelik her türlü iş ve işlemi yapmak,

·   Görev alanı dahilinde ulusal mevzuat ve uluslar arası sözleşmeler ile koruma altına alınan canlı türleri (flora ve fauna) ile alanların korunması konusunda her türlü iş ve işlemi yapmak,

·   Görev alanı dahilinde, hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek ve denetlemek,

·   Görev alanı dahilinde, bitki ve hayvan türü gen kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

·   Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

·   4915 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince avcılık belgelerinin ve idari para cezalarının verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak,

·  Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak,

·   Şube Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.